Privacy Policy

NivOO3 wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018.

We zorgen goed voor uw persoonsgegevens

Eerst en vooral houdt NivOO3 zich eraan om uw persoonsgegevens volgens de basisbeginselen van de verwerking te behandelen.

  • duidelijkheid

  • doelbinding

  • opslagbeperking & gegevensminimalisatie

  • juistheid

  • confidentiality integrity availability, waarbij CIA staat voor: vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.

We verwerken uw persoonsgegevens op een bewuste manier

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer dit op een rechtmatige manier gebeurt. Enerzijds kan dit na uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Anderzijds kan dit enkel wanneer het noodzakelijk is omwille van één van de volgende redenen;

  • contract uitvoeren

  • wettelijke bepaling

  • vitaal belang

  • algemeen belang

  • gerechtvaardigd belang

Doel en rechtmatigheid

NivOO3 zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (vb. een aankoop, …), een gerechtvaardigd belang (vb. direct marketing, offerteaanvraag, …) of volgens de wettelijke bepalingen (vb. verwerking gegevens eigen medewerkers).

Het spreekt voor zich dat NivOO3 alle gegevens goed beveiligt. Daardoor hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen, NivOO3 voorziet de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur om allemaal hetzelfde doel te bewerkstelligen.

De door NivOO3 verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij de doorgifte kadert in een uit te voeren overeenkomst (vb. rechtstreekse levering, licentie op naam, …). Deze derde moet de aan hem geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de GDPR wetgeving (vb. niet voor eigen doeleinden gebruiken, deze gegevens afdoend beveiligen, …).

Omdat NivOO3 u graag op de hoogte houdt, wordt op regelmatige tijdstippen een mailing uitgestuurd naar onze klanten en prospecten, dit als er een contract of een offerteaanvraag bestaat. In het kader van een offerte steunen we op het principe van het gerechtvaardigd belang. Het is echter op elk moment mogelijk om u op een eenvoudige manier uit te schrijven, zodat u deze mailings niet meer ontvangt.

Prospecten via de website kunnen aangeven of zij gemaild willen worden, door een vinkje te plaatsen bij het contactformulier op onze website.

Indien NivOO3 om een andere reden uw persoonsgegevens wil verwerken, zullen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Ons visitekaartje met alle nodige informatie

NivOO3 is verwerkingsverantwoordelijke voor de contactgegevens van onze eigen prospecten, klanten, leveranciers en de eigen medewerkers. Heeft u vragen voor NivOO3 ? Contacteer ons:

Verwerkingsverantwoordelijke

NivOO3

Maatschappelijke zetel                                

François Benardstraat 2 bus 201

9000 Gent

T. +32 9 228 93 08

Verantwoordelijke GDPR                                

info@nivoo3.be

De toezichthoudende autoriteit is in ons geval GBA. Deze kunt u in desgewenst geval steeds contacteren.

Toezichthoudende autoriteit

GBA – Privacy Commissie

Contactgegevens

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

commission(at)privacycommission.be

NivOO3 is in sommige gevallen ook verwerker van persoonsgegevens waarvan klanten van NivOO3 de verwerkingsverantwoordelijke zijn. NivOO3 is in dat geval verwerker en voert opdrachten uit in het kader van een overeenkomst met die klant. Bent u in dat geval? Vraag verdere informatie aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Wij luisteren naar uw vragen

U kunt bij NivOO3 als verwerkingsverantwoordelijke altijd terecht voor volgende zaken:

  • inzage

  • rectificatie

  • wissen

  • beperking

  • overdraagbaarheid

  • bezwaar

  • profilering weigeren

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en automatische besluitvorming te weigeren.